Зразки документів

Вийшла 9 березня 2022 року
НОВЕ
Організовуємо роботу з охорони праці
Система управління охороною праці

Акт про перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці

Акт виявлених відхилень від вимог нормативних актів із охорони праці (Шаблон)

Акт дотримання вимог безпеки персоналом (Шаблон)

Акт наявності шкідливих і небезпечних виробничих чинників (Шаблон)

Акт технічного стану обладнання цеху (Шаблон)

Визначення імовірності виникнення нещасного випадку в автосервісі

Журнал обліку інцидентів (Шаблон)

Журнал оперативного контролю за станом охорони праці (Шаблон)

Журнал реєстрації приписів служби охорони праці (Шаблон)

Звіт про аудит СУОП

Ідентифікація джерел небезпеки в автосервісі

Карта переліку небезпек (Шаблон)

Карта процесу «Ідентифікація ризиків»

Картка технічної відповідності устатковання, машин і механізмів вимогам безпеки

Контрольна картка обліку порушень

Контрольний лист аудиту СУОП (Шаблон)

Наказ про внесення змін до інструкції з охорони праці

Наказ про покладання обов’язків тимчасово відсутнього у зв’язку з відпусткою працівника

Наказ про своєчасне повідомлення про нещасні випадки

Опитувальний лист під час аудиту СУОП (Шаблон)

Орієнтовний план упровадження ДСТУ ISO 45001:2019

Перелік комплексних заходів з охорони праці

Перелік інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві (Шаблон)

Перелік професій, посад і видів робіт, на які розробляються інструкції з охорони праці (Шаблон)

Політика підприємства в галузі ОЗБП

Положення про систему управління охороною праці

Порядок робіт під час реалізації процесу «Ідентифікація ризиків»

Протокол невідповідності (Шаблон)

Протокол невідповідності стану охорони праці вимогам нормативно-правових актів (Шаблон)

Рішення наради (зборів) за результатами перевірки стану охорони праці (Шаблон)

Розроблення профілактичних заходів для усунення виявлених порушень

Таблиця причин інцидентів (Шаблон)

Служба охорони праці

Акт загального огляду будівлі

Акт загального огляду жилого будинку (будинків) (Шаблон)

Акт про виконання комплексних заходів із охорони праці

Акт про відмову в підписанні припису

Акт про встановлення розміру збитків

Графік перевірок стану умов та безпеки праці у структурних підрозділах підприємства

Доповідна записка щодо нарахування працівникам премії

Додаток до колективного договору (рекомендована форма)

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві (Шаблон)

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві (Шаблон)

Журнал реєстрації результатів перевірок опалювальних приладів (Шаблон)

Журнал реєстрації спостережень за станом температурно-вологісного режиму зберігання архівних документів (Шаблон)

Заява про зобов’язання відшкодувати збитки

Звернення про відмову від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю)

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення наявного рівня охорони праці

Комплексні заходи з охорони праці

Наказ про затвердження комплексних заходів із охорони праці на наступний рік

Наказ про затвердження нової робочої інструкції після уточнення обов'язків

Наказ про звільнення сумісника у зв’язку з прийняттям іншого працівника

Наказ про створення служби охорони праці

Наказ про підсумки роботи з охорони праці за рік та основні завдання на наступний рік

Наказ про призначення особи, відповідальної за підготовчі та будівельно-монтажні роботи

Наказ про прийняття на основне місце роботи

Наказ про призначення відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності (Шаблон)

Наказ про призначення відповідальної особи за дезінфекцію, передстерилізаційне очищення та стерилізацію медичних виробів

Наказ про притягнення до матеріальної відповідальності працівника

Наказ про тимчасове переведення на іншу роботу

Орієнтовний план роботи служби охорони праці на рік

Орієнтовна оцінка технічного стану основ і фундаментів

Оформлення інструкції з охорони праці (Шаблон)

План роботи СОП на рік

План роботи СОП на І квартал

План роботи СОП на ІІ квартал

План роботи СОП на ІІІ квартал

План роботи СОП на IV квартал

План-звіт роботи з охорони праці

Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці

Положення про комісію з питань охорони праці

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Припис щодо усунення наявних недоліків і створення належних, безпечних та здорових умов праці (Шаблон)

Протокол загальних зборів з обрання уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці

Протокол загальних зборів трудового колективу

Протокол засідання адміністрації підприємства та профспілкового комітету з питань внесення змін і доповнень до колдоговору

Протокол наради з питань охорони та безпеки праці

Протокол оцінки стану будівель і споруд (Шаблон)

Строки зберігання документів з охорони праці

Інструктажі

Журнал обліку виробничих інструктажів електротехнічних та електротехнологічних працівників (Шаблон)

Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Журнал реєстрації інструктажів із безпеки руху

Журнал реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці

Наказ про затвердження програм проведення інструктажів із безпеки дорожнього руху

Наказ про затвердження програми та тривалості вступного інструктажу з охорони праці

Наказ про організацію проведення інструктажів із питань охорони праці на підприємстві (Шаблон)

Орієнтовний конспект вступного інструктажу для малих підприємств

Орієнтовний перелік питань, передбачених під час інструктажу виконавців газонебезпечних робіт

Позаплановий (спеціальний) інструктаж з безпеки дорожнього руху

Програма вступного інструктажу з безпеки дорожнього руху водіїв колісних транспортних засобів

Програма вступного інструктажу з охорони праці

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці

Програма вступного інструктажу з ОП

Програма вступного інструктажу з питань ЦЗ, ПБ та дій у НС

Програма первинного інструктажу з безпеки дорожнього руху водіїв колісних транспортних засобів

Програма первинного інструктажу на робочому місці для водіїв вантажного автомобіля

Програма передрейсового (цільового) інструктажу з безпеки дорожнього руху водіїв колісних транспортних засобів

Програма періодичного (повторного) інструктажу з безпеки дорожнього руху водіїв колісних транспортних засобів

Навчання

Наказ про створення комісії з перевірки знань із питань охорони праці (Шаблон)

Перелік посад і професій працівників, які після первинного інструктажу мають проходити стажування

План-графік навчання з охорони праці працівників підприємства у спеціалізованому навчальному закладі у 20__ році

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (Шаблон)

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (Шаблон)

Програма навчання з електробезпеки для посадових осіб

Програма спеціального навчання з охорони праці для водія великовантажного автомобіля транспортного цеху

Програма стажування водіїв колісних транспортних засобів

Програма стажування для водія електронавантажувача

Програма стажування для лаборанта

Програма та тривалість вступного інструктажу

Протокол засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (Шаблон)

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань ОП на наказі про прийняття на роботу

Журнал обліку теоретичного навчання

Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки (Шаблон)

Заява про запровадження дистанційної роботи

Лист стажування (Шаблон)

Наказ про допуск працівника до самостійної роботи

Наказ про затвердження Програми стажування водіїв

Наказ про організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві

Наказ про призначення комісії з перевірки знань із електробезпеки

Наказ про проведення стажування працівника

Наказ про продовження строку стажування працівника

Наказ про порядок проходження працівниками навчання, інструктажів і перевірки знань із питань ПБ (Шаблон)

Наказ про увільнення працівника від проходження стажування

Атестація робочих місць

Графік проведення атестації робочих місць за умовами праці

Доповідна записка про необхідність внесення змін до штатного розпису та трудових книжок

Карта умов праці (Шаблон)

Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці на великому промисловому підприємстві

Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці на невеликих підприємствах

Наказ про результати атестації робочих місць за умовами праці (Шаблон)

Перелік протоколів досліджень шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу

Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи

Перелік робочих місць, працівникам яких підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах

Перелік робочих місць, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації

Перелік робочих місць, що підлягають атестації

Перелік робочих місць, що підлягають атестації (за невеликої кількості робочих місць)

Протокол щодо необхідності увідповіднення окремих назв професій (посад) працівників

Протокол щодо ухвалення Переліку робочих місць, що підлягають атестації

Таблиця допоміжних даних для визначення відповідності назв професій (посад)

Таблиця допоміжних даних для складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації

Розслідування нещасних випадків

Акт розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (Шаблон)

Акт розслідування нещасного випадку невиробничого характеру (Шаблон)

Акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1/П

Акт службового розслідування дорожньо-транспортної пригоди (Шаблон)

Акт службового розслідування інциденту

Відомості про наслідки нещасного випадку (Шаблон)

Екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок (Шаблон)

Ескіз місця, де стався нещасний випадок (Шаблон)

Журнал реєстрації аварій (Шаблон)

Журнал реєстрації дорожньо-транспортних пригод (ДТП) (Шаблон)

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві (Шаблон)

Запит роботодавця до закладу охорони здоров’я

Запрошення до співпраці

Запрошення до співпраці (Шаблон)

Зміст матеріалів розслідування НВ

Лист щодо згоди на використання персональних даних

Наказ про вжиття заходів для запобігання НВ

Наказ про дорожньо-транспортну пригоду

Наказ про проведення службового розслідування порушення вимог безпеки

Наказ про результати службового розслідування порушення вимог безпеки

Наказ про створення комісії з розслідування нещасного випадку

Орієнтовний перелік матеріалів розслідування нещасних випадків (окрім випадків смерті)

Орієнтовний перелік матеріалів спеціального розслідування у разі смерті працівника

Перелік матеріалів службового розслідування інциденту

План превентивних заходів щодо запобігання порушенням вимог безпеки під час робіт на висоті

Повідомлення про нещасний випадок

Повідомлення про нещасний випадок (Шаблон)

Пояснювальна записка потерпілого (потерпілих), посадових осіб (Шаблон)

Припис за формою Н-9 (Шаблон)

Протокол засідання комісії (спеціальної комісії) із розслідування нещасного випадку

Протокол засідання комісії (спеціальної комісії) із розслідування нещасного випадку (Шаблон)

Протокол зустрічі комісії з потерпілим

Протокол огляду місця, де стався нещасний випадок

Протокол огляду місця, де стався нещасний випадок (Шаблон)

Протокол опитування свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (Шаблон)

Розсилка матеріалів розслідування

Безпечні умови праці

Акт випробування запобіжних поясів

Акт випробування устатковання під час робіт зі зберігання та переробки зерна (Шаблон)

Акт відсторонення від роботи працівника у стані алкогольного сп’яніння

Акт невідповідності технічного стану транспортного засобу (Шаблон)

Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів (Шаблон)

Акт перевірки технічного стану та комплектності машини

Акт передавання в експлуатацію електроінструмента

Акт приймання в експлуатацію системи вентиляції після очищення (Шаблон)

Акт прийняття в експлуатацію та техопосвідчення змонтованої самопідіймальної колиски (Шаблон)

Акт приймання з ремонту та введення в експлуатацію резервуара нафтобази

Акт приймання машин в експлуатацію (Шаблон)

Акт проведення випробувань риштувань (помостів) і допуску їх до експлуатації (Шаблон)

Акт про проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації (Шаблон)

Акт про закріплення машини за машиністом (водієм) (Шаблон)

Акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства

Аркуш ознайомлення працівника з умовами праці

Вахтовий журнал машиніста вантажопідіймального крана, машини, підйомника (Шаблон)

Вимоги безпеки під час приготування дезінфекційних розчинів у лікарняних закладах

Графік огляду резервуарів та обладнання нафтобази

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (Шаблон)

Дефектна відомість резервуара нафтобази

Добовий журнал роботи компресорного цеху

Договір про використання власного автомобіля у службових цілях

Доповідна записка про появу на роботі працівника у стані алкогольного сп’яніння

Журнал експлуатації трубопроводів (Шаблон)

Журнал з експлуатації систем вентиляції (Шаблон)

Журнал обліку та зберігання засобів захисту (Шаблон)

Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв

Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього (Шаблон)

Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента, трансформаторів, перетворювачів

Журнал обліку відпрацьованих ртутних ламп

Журнал реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів (Шаблон)

Журнал реєстрації часу роботи бактерицидних опромінювачів (Шаблон)

Журнал ремонту систем вентиляції (Шаблон)

Журнал технічного опосвідчення стелажів

Заява на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки (Шаблон)

Заява на продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки (Шаблон)

Заява про реєстрацію технологічного транспортного засобу, що належить фізичній особі (Шаблон)

Заява про реєстрацію технологічного транспортного засобу, що належить юридичній особі (Шаблон)

Календар радіаційної безпеки в рентгенівському кабінеті

Карта обліку індивідуальної дози опромінення персоналу категорії А (Шаблон)

Наказ про введення в дію Інструкції з охорони праці під час дистанційної (надомної) роботи

Наказ про визначення переліку робіт підвищеної небезпеки та призначення відповідальних осіб за стан охорони праці на цих роботах

Наказ про випробування виносних площадок для приймання будматеріалів

Наказ про додаткові внутрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку

Наказ про затвердження інструкції з охорони праці під час роботи в умовах карантину

Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці (Шаблон)

Наказ про затвердження Положення про енергетичну службу підприємства

Наказ про затвердження положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки

Наказ про затвердження профілактичних заходів для запобігання захворюванню на COVID-19 працівників

Наказ про заборону куріння у приміщеннях і на території організації

Наказ про організацію та проведення робіт підвищеної небезпеки (Шаблон)

Наказ про призначення відповідальних за обслуговування, експлуатацію устатковання і трубопроводів продуктів розподілу повітря

Наказ про призначення відповідальних осіб за утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами й машинами (Шаблон)

Наказ про призначення відповідальних за утримання, ремонт та експлуатацію обладнання, що працює на природному газі

Наказ про призначення осіб, відповідальних за вантажно-розвантажувальні роботи й переміщення вантажів за допомогою машин і механізмів (Шаблон)

Наказ про призначення особи, відповідальної за газове господарство

Наказ про призначення особи, відповідальної за зберігання та видачу в роботу балонів з киснем (Шаблон)

Наказ про призначення особи, відповідальної за справний стан обладнання, що працює під тиском

Наказ про створення комісії з випробування приставних драбин і стрем’янок

Наказ про призначення відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства (Шаблон)

Наказ про призначення відповідального за технічне обслуговування, ремонт і експлуатацію ліфтів (Шаблон)

Наряд на виконання робіт із пестицидами й агрохімікатами (Шаблон)

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

План ліквідації аварій

План профілактичних заходів для запобігання захворюванню на COVID-19 працівників підприємства

Повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки (Шаблон)

Положення про газову службу

Положення про енергетичну службу підприємства

Положення про організацію руху транспорту територією автопідприємства

Попередня інформація про виконання будівельних робіт (Шаблон)

Правила внутрішньооб’єктового режиму об’єкта будівництва

Протокол випробування драбини

Протокол випробування стелажа

Регламент огляду резервуара нафтобази

Регламент поточного ремонту резервуара нафтобази

Регламент техобслуговування резервуара нафтобази

Протокол перевірки стану безпеки електроустановок (Шаблон)

Схема руху транспорту та пішоходів територією автопідприємства

Типова інструкція з демеркуризації технологічного обладнання

Чекліст безпечного експлуатування котельного обладнання (Шаблон)

Чекліст поведінкового аудиту безпеки на підприємстві (Шаблон)

Чекліст. Чи правильно організували роботу з охорони праці й безпеки життєдіяльності в навчальному закладі

Наряди-допуски
Контролюємо здоров'я працівників
Медогляди

Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (Шаблон)

Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв (Шаблон)

Заява щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду (Шаблон)

Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (Шаблон)

Наказ про відсторонення працівника від роботи і направлення його на позачерговий медичний огляд

Наказ про організацію проходження медогляду (Шаблон)

Наказ про проходження працівниками періодичного медичного огляду (Шаблон)

Наказ про проходження працівниками періодичного медичного огляду

Наказ про результати медогляду

Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (Шаблон)

Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (Шаблон)

Табель оснащення постійного спеціального приміщення

Забезпечуємо пожежну безпеку та цивільний захист
Пожежна безпека

Акт виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (Шаблон)

Акт зняття з обліку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (Шаблон)

Акт перевірки водопровідної мережі на водовіддачу (Шаблон)

Акт прийому на облік джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (Шаблон)

Акт про пожежу (Шаблон)

Акт перевірки відповідності вогнезахисту (Шаблон)

Акт перевірки відповідності вогнезахисту

Акт перевірки протипожежного водопостачання (Шаблон)

Акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву та виробу (Шаблон)

Акт технічного обстеження системи протипожежного захисту (Шаблон)

Акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву та виробу

Відомість періодичного обліку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на об’єкті (Шаблон)

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань ПБ (Шаблон)

Журнал обліку вогнегасників (Шаблон)

Журнал обліку вогнегасників

Журнал обліку перевірок джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (Шаблон)

Журнал обліку робіт щодо підтримання експлуатаційної придатності і ремонту системи СПЗ (Шаблон)

Журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань СПЗ (Шаблон)

Журнал обліку та технічного обслуговування внутрішніх пожежних кранів і рукавів (Шаблон)

Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у НС (Шаблон)

Журнал реєстрації інструкцій з питань пожежної безпеки (Шаблон)

Журнал реєстрації результатів очищення димоходів та печей (Шаблон)

Загальна інструкція про заходи пожежної безпеки

Інструкція з експлуатації внутрішнього протипожежного водопроводу

Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця

Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових (офісних) приміщеннях

Наказ про встановлення режиму куріння у приміщеннях і на території готелю

Наказ про затвердження інструкцій із питань пожежної безпеки

Наказ про перелік і порядок огляду приміщень після закінчення робочого дня

Наказ про порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення робочого дня

Наказ про посилення протипожежного режиму на період карантину, спричиненого пандемією COVID-19

Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку будівель, споруд, приміщень, дільниць

Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку ринку

Наказ про призначення відповідального за утримання вогнезахисного покриву

Наказ про підготовку та проведення протипожежного тренування

Наказ про створення добровільної пожежної дружини

Паспорт періодичного обліку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (Шаблон)

План евакуації людей з поверху

План проведення протипожежного тренування

План реагування на надзвичайні ситуації

Перелік об’єктів, які мають бути оснащені переносними вогнегасниками

Перелік об’єктів, які мають бути оснащені пересувними вогнегасниками

Програма первинного (повторного, позапланового, цільового) інструктажу з пожежної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

Програма та тривалість вступного інструктажу з питань пожежної безпеки

Повідомлення про спрацювання СПЗ або її вимкнення (Шаблон)

Порядок дій у разі пожежі

Порядок організації експлуатації та обслуговування наявних засобів протипожежного захисту

Умовні графічні позначення символів на плані евакуації